Nakup Dáme Nákup
Kontakt

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ASTRA maso, s.r.o.

se sídlem Dr. M. Horákové 1559, 504 01 Nový Bydžov, IČO: 036 73 189, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34565 (dále jen „Prodávající“), pro nákup zboží prostřednictvím internetových stránek nakup.damenakup.cz provozovaných Prodávajícím (dále jen „VOP“):

 

I.         VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.            Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a kupujícím, který si prostřednictvím internetových stránek https://nakup.damenakup.cz nebo prostřednictvím jiné internetové adresy nebo mobilní aplikace (dále jen „E-shop“) hodlá zakoupit u Prodávajícího zboží nabízené Prodávajícím k prodeji (dále jen „Kupující“).

1.2.            Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před podmínkami konkrétní akce vyhlášené Prodávajícím i před ustanoveními těchto VOP. Podmínky konkrétní Prodávajícím vyhlášené akce mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.3.            Kupující prohlašuje a ujišťuje Prodávajícího, že (i) je oprávněn objednat zboží nabízené Prodávajícím v E-shopu k prodeji (dále jen „Zboží“) a uzavřít kupní smlouvu na Zboží (dále jen „Smlouva“), (ii) veškeré údaje, které v objednávce Zboží uvedl, jsou úplné, přesné a pravdivé, (iii) uzavřením Smlouvy nebo zaplacením kupní ceny za Zboží neporušuje žádné právní předpisy, a (iv) že se seznámil před odesláním objednávky s těmito VOP.

1.4.            Zboží, jehož prodej je upraven těmito VOP, může být určeno k přímé spotřebě.


II.        UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.            Kupující učiněním objednávky níže sjednaným způsobem souhlasí s uzavřením Smlouvy distančním způsobem.

2.2.            Možnost objednání Zboží a uzavření Smlouvy je podmíněna předchozí registrací Kupujícího v E-shopu. Součástí registrace je zadání doručovacích údajů a volba přihlašovacích údajů. Ověření totožnosti probíhá prostřednictvím ověřovacího emailu s odkazem na dokončení registrace, případně telefonicky. Prodávající je oprávněn registraci Kupujícího odmítnout, pozastavit nebo smazat, a to i bez oznámení Kupujícímu. Všechny osobní a doručovací údaje je Kupující povinen při registraci uvádět úplně a správně, a v případě jakékoli změny se je zavazuje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Přidělené nebo zvolené přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu se Kupující zavazuje udržovat v tajnosti.

2.3.            K objednání Zboží dochází v jednotlivých dílčích krocích (vždy po předchozím přihlášení), a to (i) výběrem Zboží, (ii) jeho vložením do nákupního košíku, (iii) potvrzením údajů o Kupujícím, (iv) výběrem způsobu platby a dopravy, případně (v) výběrem termínu vyzvednutí a (vi) odesláním objednávky Kupujícím Prodávajícímu. Kupující je při jednotlivých dílčích krocích povinen respektovat pokyny pro vyplňování objednávky. Před odesláním objednávky je Kupující povinen údaje uvedené v objednávce zkontrolovat, a tato možnost mu bude v rámci uživatelského prostředí E-shopu při rekapitulaci objednávky poskytnuta. Po odeslání objednávky může Kupující objednávku měnit pouze se souhlasem Prodávajícího.

2.4.            Doručení objednávky Kupujícího Prodávajícímu potvrdí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po jejím odeslání, a to zpravidla prostřednictvím emailové zprávy.

2.5.            Kupní Smlouva je uzavřena okamžikem doručení vyrozumění Kupujícímu o tom, že Zboží bylo expedováno, není-li v těchto VOP výslovně uvedeno jinak. Ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), se neužije.

2.6.            V případě, že má Kupující zájem o koupi Zboží prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, než je formulář objednávky, tj. zejména prostřednictvím telefonu nebo emailu, zašle Prodávající, po ověření poptávky Kupujícího, Kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu vyplněnou objednávku, kterou je Kupující povinen Prodávajícímu potvrdit nejpozději do 3 dnů. Objednávka je provedena jejím včasným potvrzením Kupujícím. Ustanovení těchto VOP týkající se okamžiku uzavření Smlouvy tím nejsou dotčena.

2.7.            Má-li Kupující v úmyslu nakoupit Zboží pro účely výkonu své podnikatelské činnosti, je povinen o tom Prodávajícího nejpozději v okamžiku učinění objednávky informovat a Prodávající je oprávněn stanovit jiný způsob uzavření Smlouvy. Poruší-li Kupující tuto povinnost, je Prodávající oprávněn provedenou objednávku zrušit nebo od již uzavřené Smlouvy odstoupit.

2.8.            Je-li kupní cena uvedená u Zboží zjevně chybná (významně nižší, než odpovídá ekonomické realitě, zejména, nikoli však výlučně, v případě chyb v desetinné čárce), nebudou smluvní strany k objednávce přihlížet. Prodávající v takovém případě zpravidla oznámí Kupujícímu správnou kupní cenu Zboží, a k objednání Zboží dojde teprve odsouhlasením správné kupní ceny a doplatkem rozdílu Kupujícím.

2.9.            I přes pravidelnou aktualizaci dostupnosti Zboží v E-shopu Prodávající nezaručuje dostupnost Zboží v době odeslání objednávky Kupujícím. V případě nedostupnosti Zboží Prodávající informuje Kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co se o nedostupnosti Zboží dozví. Nedohodne-li se Kupující s Prodávajícím do 3 dnů na změně objednávky nebo na prodloužení termínu dodání Zboží, objednávka zaniká.

2.10.        Kupující bere na vědomí, že fotografie Zboží umístěné na E-shopu jsou pouze ilustrační.

2.11.        Smlouva může být uzavřena výlučně v českém jazyce a zachycené projevy vůle smluvních stran vedoucí k jejímu uzavření budou uloženy u Prodávajícího bez přístupu Kupujícího.

 

III.      KUPNÍ CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

3.1.            Kupní cena za Zboží nebo za uvedenou jednotku (ks, kg atd.) je uvedena u jednotlivého Zboží a je platná k okamžiku odeslání objednávky a je konečná. V případě uvedené jednotkové ceny je výše kupní ceny Zboží závislá na jeho skutečné hmotnosti nebo množství. Kupní cena za Zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v E-shopu. Toto ustanovení nevylučuje uzavření Smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za Zboží jím zvoleným způsobem. Kupní cena se v závislosti na Kupujícím zvoleném způsobu platby za Zboží považuje za uhrazenou (i) připsáním kupní ceny na účet Prodávajícího v případě volby platby bankovním převodem, kartou nebo obdobným způsobem, (ii) zaplacením kupní ceny na prodejně Prodávajícího v případě volby osobního odběru, nebo (iii) uhrazením přepravci Zboží v případě volby platby na dobírku, to vše vždy v závislosti na konkrétních možnostech platby, jež budou Kupujícímu v rámci E-shopu nabídnuty.

3.2.            Prodávající si vyhrazuje právo měnit nebo rozšiřovat možnosti způsobů úhrady kupní ceny za Zboží, aniž by tím však byl dotčen Kupujícím již provedený výběr způsobu úhrady kupní ceny za Zboží.

3.3.            Kupující je povinen rovněž uhradit náklady spojené se zvoleným způsobem úhrady kupní ceny (například poplatek za dobírku) za Zboží. O výši těchto nákladů je Kupující informován při volbě způsobu úhrady kupní ceny za Zboží v rámci E-shopu.

3.4.            Prodávající je oprávněn po vytvoření objednávky změnit kupní cenu za Zboží z důvodu (i) podstatné změny kurzu české koruny, (ii) inflace, (iii) podstatné změny podmínek, za kterých Prodávající nakupuje Zboží od dodavatelů, (iv) zásahu vyšší moci (tj. z důvodů takových skutečností, které Prodávající nemohl předem rozumně očekávat nebo které nemohl ovlivnit, a jež mají vliv na výši kupní ceny). Změnu kupní ceny za Zboží oznámí Prodávající Kupujícímu. Pokud Kupující s takto změněnou cenou za Zboží do 3 dnů nevysloví souhlas, objednávka zaniká.

3.5.            Dokladem o výši kupní ceny a dalších nákladů spojených se způsobem platby nebo způsobem dopravy Zboží je Prodávajícím vystavená faktura. Prodávající zašle nebo Kupujícímu jinak zpřístupní fakturu na jím objednané Zboží, včetně všech nákladů spojených s dopravou a platbou za Zboží. V případě dobropisování faktury zašle Prodávající Kupujícímu dobropis faktury, který je Kupující s uvedením data povinen podepsat a zaslat zpět Prodávajícímu nejpozději do 7 dnů poté, co mu byl dobropis Prodávajícího doručen. Po obdržení Kupujícím podepsaného dobropisu vrátí Prodávající Kupujícímu dobropisovanou částku.

3.6.            V případě váženého Zboží, jehož kupní cena je závislá na skutečné hmotnosti nebo množství Zboží, může být při platbě předem dočasně rezervována či zablokována částka přiměřeně vyšší, než je předpokládaná konečná kupní cena, za účelem pokrytí platby za případnou hmotností nebo množstevní odchylku.

3.7.            Bude-li objednávka zrušena nebo se na ni bude pohlížet z důvodů uvedených v těchto VOP jako na neplatnou či neučiněnou, vrátí Prodávající Kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy Kupujícího k vrácení. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího není Prodávající kupní cenu povinen vrátit až do okamžiku obdržení Zboží (tím není dotčen nárok Prodávajícího na paušální náhradu nákladů ve výši ujednané v rámci těchto VOP).  

 

IV.      DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1.            Prodávající se zavazuje v návaznosti na Kupujícím vybraný způsob dopravy předat Zboží přepravci nebo připravit Zboží k předání Kupujícímu na zvoleném místě.  Prodávající je oprávněn předpokládaný termín vyzvednutí Zboží z provozních důvodů jednostranně přiměřeně změnit.

4.2.            Prodávající si vyhrazuje právo měnit nebo rozšiřovat způsoby dopravy Zboží Kupujícímu, aniž by tím však byl dotčen Kupujícím již provedený výběr způsobu dopravy Zboží Kupujícímu.

4.3.            O připravenosti Zboží k vyzvednutí Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje, a to zpravidla písemně emailem nebo formou SMS (popřípadě jiným vhodným způsobem). Bude-li pro vyzvednutí Zboží, v závislosti na zvoleném způsobu dopravy, vyžadováno heslo, sdělí ho Prodávající předem Kupujícímu nejpozději současně s informací o připravenosti Zboží k vyzvednutí. Kupující je povinen zachovávat heslo v tajnosti a v případě jeho vyzrazení třetí osobě odpovídá za tím způsobenou škodu.

4.4.            Vlastnické právo přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží, a to při všech způsobech doručení.

4.5.            Kupující je povinen rovněž uhradit náklady spojené s dodáním Zboží v návaznosti na Kupujícím zvolený způsob dodání. O výši těchto nákladů je Kupující informován při volbě způsobu dopravy Zboží.

4.6.            V případě objednávky více kusů Zboží nacházejících se na různých skladových místech Prodávajícího nelze vyloučit, že objednávka bude realizována prostřednictvím několika, na sobě nezávislých, dodávek, což může mít vliv na výši nákladů spojených s dopravou Zboží účtovaných Kupujícímu. O konečné výši těchto nákladů bude Kupující předem informován.

4.7.            V případě, že Kupující zvolí jako způsob dopravy uložení Zboží ve výdejním boxu a kapacita výdejního boxu neumožní uložení Zboží na zvolené adrese, bude Zboží připraveno k vyzvednutí v nejbližším volném úložním boxu, o čemž bude Kupující bez zbytečného odkladu Prodávajícím informován. Obdobně budou smluvní strany postupovat při vyčerpání kapacity nebo nedostupnosti jiného výdejního místa. Změna úložního místa nemá vliv na obsah, platnost ani účinnost ostatních práv a povinností smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy, z pravidel konkrétní Prodávajícím vyhlášené akce nebo z těchto VOP.

4.8.            Odmítne-li Kupující převzít dodané Zboží, případně nepřevezme-li ho řádně a včas, zavazuje se uhradit Prodávajícímu veškeré s tím spojené náklady a Prodávající je současně oprávněn od Smlouvy o koupi Zboží odstoupit. V případě potravin je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu paušální náhradu nákladů ve výši odpovídající kupní ceně Zboží, a to z důvodu nemožnosti nebo ztížení jeho dalšího prodeje s ohledem na expirační lhůty a hygienické předpisy (totéž platí i v případě nevyzvednutí Zboží z výdejního boxu). U ostatního Zboží (tj. vyjma potravin) je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu paušální náhradu nákladů ve výši 300,- Kč za nevyzvednutou objednávku nebo jakoukoli její část.

4.9.            Tabákové výrobky, alkohol nebo jiné Zboží, u něhož tuto povinnost stanoví právní řád, mohou být dodány pouze Kupujícím starším 18 let. V opačném případě k předání nedojde a Prodávající je oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit (a uplatnit vůči Kupujícímu nárok na zaplacení paušální náhrady nákladů ve výši 300,- Kč), ledaže bude Zboží předáno zákonnému zástupci Kupujícího.

4.10.        Odmítne-li Kupující Zboží převzít, případně nebude-li mu předáno s ohledem na zákonná omezení dle předchozího odstavce, a nesdělí-li Prodávající Kupujícímu písemně do konce následujícího pracovního dne po nepřevzetí/nepředání Zboží jinak, platí, že Prodávající od Smlouvy o koupi Zboží s účinky ke konci následujícího pracovního dne po nepřevzetí/nepředání Zboží odstoupil, s následky uvedenými v těchto VOP (aniž by to musel Kupujícímu zvlášť oznamovat).

 

V.        ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

5.1.            V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má Kupující, který je spotřebitelem, právo od Smlouvy písemně odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě do 14 dnů ode dne dodání Zboží nebo jeho poslední části Kupujícímu, nejedná-li se o potraviny nebo jiné produkty podléhající rychlé zkáze, produkty dodávané v uzavřeném obalu z hygienických důvodů nebo o produkty, jež byly upraveny podle přání Kupujícího (v těchto případech od Smlouvy odstoupit nelze). Lhůta pro odstoupení je zachována, bylo-li odstoupení od Smlouvy odesláno Prodávajícímu poslední den lhůty.

5.2.            Zvolil-li Kupující jako způsob dopravy Zboží osobní odběr na prodejně Prodávajícího, právo na odstoupení od Smlouvy mu nevzniká. Právo na odstoupení od Smlouvy nevzniká Kupujícímu ani v případě, kdy k uzavření Smlouvy došlo v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti Kupujícího (ať již s využitím prostředků komunikace na dálku nebo jinak). 

5.3.            Kupující může realizovat své právo na odstoupení od Smlouvy vyplněním formuláře „Odstoupení od kupní smlouvy“, který je ke stažení zde a který zašle Kupující společně s objednávkou na emailovou adresu obchod@astra-maso.cz, popřípadě v listinné podobě na adresu Dr. M. Horákové 1559, 504 01 Nový Bydžov. Doručení vyplněného formuláře „Odstoupení od kupní smlouvy“ Prodávající Kupujícímu potvrdí na emailovou adresu Kupujícího, kterou má Prodávající k dispozici.

5.4.            Kupující je povinen vrátit na vlastní náklady Prodávajícímu Zboží, a to včetně darů obdržených od Prodávajícího k nákupu, současně s oznámením o odstoupení od Smlouvy, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu, a to na adresu Dr. M. Horákové 1559, 504 01 Nový Bydžov. Náklady na vrácení Zboží nese Kupující, přičemž jejich konkrétní výše závisí na velikosti zásilky a zvoleném způsobu přepravy.

5.5.            Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu za Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží Prodávajícímu (smluvní strany vylučují možnost vrácení Zboží prostřednictvím dobírky – takové zásilky není Prodávající povinen přijmout a jejich nepřijetí nebudou smluvní strany považovat za prodlení na straně Prodávajícího).

5.6.            Neuvede-li Kupující ve formuláři „Odstoupení od kupní smlouvy“ účet, na který má být kupní cena za Zboží vrácena, vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu za Zboží složenkou na adresu, kterou má Prodávající k dispozici. S vrácením kupní ceny za Zboží na účet Kupujícího nejsou spojeny žádné náklady na straně Kupujícího. S vrácením kupní ceny za Zboží prostřednictvím složenky je spojen manipulační poplatek ve výši 35 Kč, o který bude vrácená kupní cena za Zboží ponížena.

5.7.            Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

5.8.            Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než obvyklým způsobem (s ohledem na povahu a vlastnosti Zboží).

  

VI.      REKLAMACE       

6.1.            Reklamace Zboží se řídí obecně závaznými právními předpisy, záručním listem, byl-li ke Zboží vystaven, a těmito VOP.

6.2.            Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí zkontrolovat a případné vady Zboží u Prodávajícího neprodleně, nejpozději do 24 hodin od převzetí Zboží, uplatnit (u Zboží určeného ke přímé spotřebě nejpozději do 2 hodin), a to na adrese Prodávajícího uvedené výše, na kterékoli jeho provozovně nebo prostředky komunikace na dálku.

6.3.            Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti uvedené v ust. § 2095 a 2096 ObčZ. Neoznámí-li Kupující Prodávajícímu vady Zboží včas, soud mu práva z vadného plnění nepřizná. Práva Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při převzetí Zboží, byť se projeví až později. Kupující však nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy (zejména je-li předmětem Smlouvy Zboží zlevněné z důvodu existence vady).

6.4.            Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z vadného plnění se řídí ust. § 1914 až § 1925, a dále ust. § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 ObčZ.

6.5.            Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží vzniklé z důvodu, že s ním nakládal jinak, než je obvyklé s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.6.            Byla-li vada vytknuta oprávněně, má Kupující právo na náhradu s tím spojených účelně vynaložených nákladů.

6.7.            Kupující, který je spotřebitelem, má dále právo uplatnit práva z vadného plnění u spotřebního Zboží, které vzniknou po převzetí Zboží až do 24 měsíců od jeho převzetí, s výjimkou (i) Zboží, u kterého již uplynula minimální doba trvanlivosti stanovená podle zvláštních předpisů (souvisí-li vada s uplynutím expirační lhůty a k této skutečnosti současně došlo až po předání Zboží Kupujícímu), (ii) vad u Zboží, jež je prodáváno za nižší cenu pro tuto vadu, (iii) opotřebení Zboží způsobeného obvyklým užíváním, nebo (iv) vyplývá-li to jinak z povahy věci.

6.8.            Prodávající Kupujícímu na jeho žádost vystaví písemné potvrzení o uplatnění vady, včetně data uplatnění reklamace, obsahu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení. O vyřízení reklamace Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu písemně informuje a výsledek reklamačního řízení odůvodní, to vše nejpozději do 30 dnů od uplatnění práv z vadného plnění (uplynutí této lhůty bude smluvními stranami považováno za podstatné porušení Smlouvy).

6.9.            Nemá-li Zboží náležité vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.10.        Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

6.11.        Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Prodávajícímu působilo značné obtíže.

  

VII.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.            Vztahy mezi smluvními stranami založené nebo jinak související se Smlouvou nebo těmito VOP se řídí výlučně právem České republiky, a to i v případě mezinárodního prvku. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny v pravomoci českých soudů, s tím, že místně příslušným soudem bude obecný soud Prodávajícího.

7.2.            Subjektem pro mimosoudní řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, www.coi.cz.

7.3.            Veškeré informace vztahující se k vlastnostem jednotlivého Zboží jsou uvedeny v popisu Zboží, včetně případného odkazu na stránky výrobce nebo dovozce Zboží, případně v záručním listu vztahujícím se k jednotlivému Zboží, je-li k tomuto Zboží vystaven, v návodu k použití, je-li k jednotlivému Zboží přiložen, nebo na piktogramu, jenž je součástí Zboží, a dále vycházejí z obecně známých skutečností vztahujících se k jednotlivému Zboží a ke způsobu jeho užívání.

7.4.            Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde.

7.5.            Není-li mezi smluvními stranami výslovně sjednána nutnost zachování listinné formy, může písemná komunikace probíhat i prostřednictvím emailových zpráv. Emailová zpráva se považuje za doručenou okamžikem doručení na server příchozí pošty druhé smluvní strany. Kupující bere na vědomí, že takové zprávy mohou být emailovým klientem vyhodnoceny jako nevyžádaná pošta.

7.6.            Prodávající jedná v dobré víře v pravdivost údajů sdělených Kupujícím. Prodávající neodpovídá za to, zda Kupující obdrží prostřednictvím emailu zprávy předpokládané těmito VOP, byly-li zaslány na emailovou adresu chybně sdělenou Kupujícím. Prodávající rovněž neodpovídá za to, zda Kupující obdrží objednané Zboží, zvolil-li Kupující způsob dopravy Zboží prostřednictvím Prodávajícím nabízeného přepravce a Prodávající odeslal Zboží na adresu, kterou mu Kupující uvedl chybně. V takovém případě má Prodávající právo na náhradu nákladů spojených s expedicí zboží v paušální výši 300,- Kč.

7.7.            Prodávající je oprávněn učinit jakákoli vhodná opatření za účelem ochrany před automatickým vyplňováním objednávek, čímž může být v některých případech odeslání konkrétní objednávky technicky ztížené nebo dočasně nedostupné.

7.8.            Není-li výslovně stanoveno jinak, nevztahují se tyto VOP na dárky, které byly Kupujícímu v souvislosti s uzavřením Smlouvy k nákupu darovány.

7.9.            Objednávky, které byly odeslány přede dnem účinnosti těchto VOP, se řídí dosavadními VOP.

7.10.        Prodávající je oprávněn tyto VOP v libovolném rozsahu měnit, a to s účinností od okamžiku zveřejnění VOP na svých internetových stránkách. Pakliže ke změně VOP dojde po založení smluvního vztahu s Kupujícím (po uzavření Smlouvy), je vůči Kupujícímu změna VOP účinná od okamžiku doručení písemného oznámení Prodávajícího o změně VOP Kupujícímu. V takovém případě však má Kupující právo změnu VOP ve lhůtě 14 dnů odmítnout a ve stejné lhůtě může i bez výpovědní doby Smlouvu vypovědět.

 

Poslední aktualizace: 30. 3. 2022.